Test B: BIOLOGIE

 

1.       Ryby řadíme mezi:

a)      obratlovce

b)       ploutvonožce

c)       šupinatce

 

2.       Podle přirozených životních společenstev rozeznáváme v tekoucích vodách:

a)      4 pásma: pstruhové, lipanové, parmové a cejnové

b)       4 pásma: pstruhové, lipanové parmové a kaprové

c)       5 pásem: pstruhové, lipanové, parmové, cejnové a kaprové

 

3.       Charakteristickým zástupcem cejnového pásma je:

a)       lipan podhorní

b)      cejn velký

c)       lín obecný

 

4.       Charakteristickým zástupcem parmového pásma je:

a)      parma obecná

b)      ostroretka stěhovavá

c)       sumec velký

 

5.       Které ploutve ryb jsou párové:

a)       prsní, břišní, řitní

b)      prsní , břišní

c)       prsní, břišní, hřbetní

 

6.       Které druhy ryb žijící u nás mají tukovou ploutvičku:

a)      lososovité, lipan podhorní, sumeček americký, síh maréna

b)       okounovité, hořavka duhová, ouklejka pruhovaná

c)       treskovité, blatňák tmavý, ježdík žlutý

 

7.       Jaké párové ploutve má úhoř:

a)      prsní

b)       břišní

c)       prsní i břišní

 

8.       Našimi původními druhy ryb jsou:

a)       pstruh obecný a pstruh duhový

b)      pstruh obecný a lipan podhorní

c)       pstruh duhový a lipan podhorní

 

9.       U nás žijícím zástupcem treskovitých ryb je:

      a) vranka obecná

      b) mník jednovousý

      c) tolstolobik bílý

 

10.   Věk může být u ryb zjišťován podle:

a)       počtu měkkých ploutevních paprsků

b)      struktury šupin

c)       podle počtu šupin v postraní čáře

 

11.   Šupiny u ryb vznikají:

a)      ve škáře

b)       v kůži

c)       ve svalovině

 

12.   Tělo pokryté šupinami nemá:

a)       lín obecný

b)       úhoř říční

c)       sumec velký

 

13.   Karas obecný má vousků:

a)       jeden pár

b)       dva páry

c)       nemá žádné

 

14.   Bolen je dravá ryba, která patří mezi ryby:

a)       lososovité

b)      kaprovité

c)       jiné

 

15.   Mezi býložravé druhy ryb řadíme:

a)      amura bílého, tolstolobika pestrého a bílého

b)       amura bílého, plotici obecnou, ostroretku stěhovavou

c)       jen tolstolobika pestrého a bílého

 

16.   Co je to monté:

a)       vývojové stadium obojživelníků

b)      mladí úhoři migrující z moře do řek

c)       dospělí úhoři migrující z řek do moře

 

17.   Která ryba se rozmnožuje v Sargasovém moři:

a)       losos atlantský

b)       síh peleď

c)       úhoř říční

 

18.   Chuťové ústrojí slouží k:

a)      vnímání látek vysoké koncentrace na malou vzdálenost

b)       vnímání látek nízké koncentrace na velkou vzdálenost

c)       formování a udržení hejna

 

19.   Sumec velký má chuťové ústrojí umístěné zejména:

a)       v ústech

b)      na vousech

c)       na povrchu těla

 

20.   Čichové ústrojí slouží k:

a)      rozlišení chutě

b)       k vyhledávání potravy

c)       vyhledávání jedinců druhého pohlaví v době tření

 

21.   Postranní čára slouží:

a)      k registraci vlnění vody na hladině

b)      k lokalizaci kořisti

c)       k registraci překážek

 

22.   Pohlaví u lína obecného je určováno podle:

a)       zbarvení

b)      břišních ploutví

c)       nelze jednoznačně rozlišit

 

23.   Jikry jsou pohlavním produktem:

a)       mlíčáků

b)       jikernáčů

c)       jikernaček

 

24.   Pod pojmem mlíčí rozumíme:

a)       roztok mléka při odlepkování jiker

b)      pohlavní produkty samců ryb

c)       rostlinu s názvem smetánka lékařská

 

25.   Pohyb spermií ryb je aktivován:

a)       po průniku do jikry

b)      při styku s vodou

c)       jsou aktivní již při tvorbě v gonádách ryb

 

26.   Pod pojmem tření v rybářství rozumíme:

a)       velké množství ledové tříště v korytě řeky

b)       přípravu rybníka na výlov

c)       přirozené rozmnožování ryb

 

 

 

 

27.   Kapr obecný se vytírá:

a)       v únoru a březnu

b)       v září a říjnu

c)       v květnu a červnu

 

28.   Kapr obecný své jikry při výtěru:

a)       ukládá na dno

b)      přilepuje na rostliny

c)       nechává vznášet ve vodním sloupci

 

29.   Lipan podhorní se vytírá:

a)      na jaře

b)       v létě

c)       na podzim

 

30.   Pstruh obecný se vytírá:

a)       v březnu a dubnu

b)       v lednu a únoru

c)       v říjnu a listopadu

 

31.   Inkubace jiker pstruha potočního trvá řádově:

a)       dny

b)       týdny

c)       měsíce

 

32.   Amur bílý se v našich vodách rozmnožuje:

a)       přirozeně

b)       přirozeně i uměle

c)       pouze uměle

 

33.   Termín bobtnání jiker znamená:

a)       zvětšování objemu jiker při dozrávání v gonádách

b)       zvětšování jiker před vykulením plůdku

c)       zvětšování objemu jiker při styku s vodou

 

34.   Žloutkový váček slouží:

a)      k výživě embryí

b)       k trávení potravy

c)       k uložení jiker v těle ryb

 

35.   Který druh ryb klade své jikry do žaberní dutiny mlžů:

a)       blatňák tmavý

b)       koljuška tříostná

c)       hořavka duhová

 

36.   K naplnění plynového měchýře ryb dochází:

a)      po vykulení, při rozplouvání plůdku

b)       již během vývoje v jikře

c)       po přijetí první potravy

 

37.   Která ryba z níže uvedených nemá plynový měchýř:

a)       mník jednovousý

b)      vranka obecná

c)       úhoř říční

 

38.   Plynový měchýř slouží:

a)      k přizpůsobení rozdílnému tlaku v různých hloubkách

b)      k podpoře dýchání

c)       jako zvukový rezonátor

 

39.   Skřele ryb jsou:

a)       dýchací orgán

b)      mechanická ochrana dýchacího orgánu

c)       soubor kostí spojených s páteří

 

 

 

 

40.   Hlavní dýchací orgán ryb je tvořen:

a)      z žaberních oblouků a lístků

b)       z dýchacích oblouků

c)       ze skřelových  oblouků

 

41.   Mezi pomocné dýchací zařízení ryb řadíme:

a)      kůži

b)      střevo

c)       plynový měchýř

 

42.   Nejchoulostivějšími druhy ryb z níže uvedený na nasycení vody kyslíkem jsou:

a)      lososovité

b)       kaprovité

c)       sumcovité

 

43.   Hlavní krvetvorný orgán ryb je:

a)      ledviny

b)       žaludek

c)       srdce

 

44.   Červené krvinky ryb:

a)       mají jádro

b)       mají jádro jen v určitém ročním období

c)       nemají jádro

 

45.   Srdcem ryb protéká krev:

a)       okysličená

b)       okysličená jen v levé komoře a předsíni

c)       odkysličená

 

46.   Přenos kyslíku a oxidu uhličitého v krvi je zabezpečen pomocí:

a)       bílých krvinek

b)      červených krvinek

c)       bílých a červených krvinek

 

47.   K čemu slouží požerákové zuby:

a)      k drcení potravy

b)       k uchopení potravy

c)       k odvodnění potravy

 

48.   Požerákové zuby mají ryby:

a)      kaprovité

b)       všechny druhy ryb

c)       dravci

 

49.   Nejkratší střevo mají ryby:

a)       kaprovité

b)       býložravé

c)       dravci

 

50.   Které ryby nemají žaludek:

a)      kaprovité

b)       lososovité

c)       dravci

 

51.   K lovu ryb elektrickým agregátem se používá proud:

a)       střídavý

b)      stejnosměrný

c)       střídavý i stejnosměrný, použití záleží na vodivosti vody a dna

 

52.   Typické teritoriální chování má:

a)       candát obecný

b)      štika obecná

c)       ostroretka stěhovavá

 

 

 

 

53.   Co je to kapřivec:

a)       kříženec mezi kaprem a karasem

b)       kapr s opožděným růstem a deformacemi

c)       parazit

 

54.   Červená duhovka oka je typickým znakem:

a)       kapra obecného

b)       bolena dravého

c)       plotice obecné

 

55.   Oko chráněné dvojitou rohovkou má:

a)       úhoř říční

b)       mník jednovousý

c)       vranka obecná

 

56.   Prsní postavení ploutví má:

a)      okoun říční

b)       úhoř říční

c)       kapr obecný

 

57.   Šupiny ryb se po ztrátě:

a)       neobnovují

b)       obnovují se jen u kaprovitých a lososovitých druhů ryb

c)       obnovují, ale neodrážejí stáří ryb

 

58.   Cykloidní ( kruhovité) šupiny má:

a)      kapr obecný

b)       okoun říční

c)       jeseter malý

 

59.   Ktenoidní (hřebenité) šupiny má:

a)       kapr obecný

b)      okoun říční

c)       jeseter malý

 

60.   Ganoidní (skelné) šupiny má:

a)       kapr obecný

b)       okoun říční

c)       jeseter malý

 

 


Na titulní stranu