Test C: Legislativa

 

1.         V rybníkářství se lov provádí:

a)    hromadně účinnými metodami lovu

b)    prostřednictvím manipulace s vodou

c)    lovem na udici

 

2.       Výkon rybářského práva:

a)    lze vykonávat pouze v rybářském revíru

b)    lze vykonávat pouze v rybníce s chovem ryb

c)    lze vykonávat na všech vodách

 

3.       Povolenou hromadně účinnou metodou lovu v rybníkářství není:

a)    lov pomocí výbušných a omamných prostředků

b)    lov do sítí

c)    lov prováděný prostřednictvím manipulace s vodou  za účelem shromáždění rybí obsádky do míst, kde je lovena

 

4.       Lov ryb elektrickým proudem:

a)    je povolen

b)    je povolen jen proškoleným osobám

c)    je zakázán

 

5.       Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

a)    lov ze silničních a železničních mostů

b)    lov z lodí

c)    lov v rybím přechodu

 

6.       Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

a)    lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 50 m od hrázového tělesa

b)    lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 m od hrázového tělesa  

c)    lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 150 m od hrázového tělesa

 

7.       Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

a)    lov mimo denní doby lovu

b)    lov hodinu po západu slunce

c)    lov v denní době lovu

 

8.       Denní doby lovu v kalendářním roce v rybářském revíru:

a)    nejsou stanoveny

b)    stanovuje právní předpis

c)    stanovuje uživatel rybářského revíru

 

9.       V chráněné rybí oblasti:

a)    může být omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organizmů

b)    musí být omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organizmů

c)    nesmí být omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organizmů

 

10.   Mezi vybrané druhy ryb nepatří:

a)    amur bílý

b)    ostroretka stěhovavá 

c)    cejn velký

 

11.   Mezi vybrané druhy ryb nepatří:

a)    drsek menší

b)     losos obecný

c)     hlavatka obecná

 

12.   Mezi vybrané druhy patří:

a)     tolstolobik pestrý

b)     jeseter velký

c)     mník jednovousý

 

13.   Mezi vybrané druhy patří:

a)    siven americký

b)    pstruh duhový

c)     kapr sazan

 

14.   Při lovu v rybářském revíru je osoba oprávněná mít u sebe:

a)    rybářský lístek

b)    povolenku k lovu

c)     doklad o totožnosti

 

15.   Rybářský lístek vydává:

a)     uživatel rybářského revíru

b)    obec s rozšířenou působností dle místa bydliště žadatele

c)     Policie ČR

 

16.   Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu:

a)    jednoho roku

b)     tří let

c)     deseti let

 

17.   Povolenku k lovu vydává:

a)    uživatel rybářského revíru

b)     obec s rozšířenou působností dle místa bydliště žadatele

c)     Policie ČR

 

18.   Nedílnou součástí povolenky je:

a)    evidence docházky a úlovků, sumář úlovků, Bližší podmínky výkonu rybářského práva

b)     záznam o docházce k vodě a Rybářský řád

c)     soupis rybářských revírů a orientační váhové tabulky ryb

 

19.   Povolenka musí být vrácena uživateli rybářského revíru po skončení její platnosti do:

a)     10 dnů

b)    15 dnů

c)     20 dnů

 

20.   Osoba provádějící lov je povinna v povolence vyznačit:

a)    datum lovu, rybářský revír

b)     datum lovu, rybářský revír, způsob rybolovu

c)     datum lovu, rybářský revír, hodinu začátku a konce lovu

 

21.   Při lovu na položenou, plavanou a čeřínkování musí lovící mezi sebou udržovat bezpečnou vzdálenost (nedohodnou-li se na menší vzdálenosti):

a)    3 m                                

b)    5 m                                

c)    8 m

 

22.   Při lovu přívlačí, lovu na umělou mušku nebo muškařením musí lovící mezi sebou udržovat bezpečnou vzdálenost (nedohodnou-li se na menší vzdálenosti):

a)     10m

b)     15 m

c)     20 m

 

23.   Pstruh obecný je hájen:

a)     od 1. října do 15. dubna

b)    od 1.září do 15 dubna

c)     od 15. září do 1.dubna

 

24.   Pstruh duhový je hájen:

a)     od 1. září do 15. dubna

b)    není hájen

c)     od 1. října do 15. dubna

 

25.   Lipan podhorní je hájen:

a)    od 1. prosince do 15. června

b)    od 1. září do 15. dubna

c)    od 16. března do 15. června

 

26.   Kapr obecný je hájen:

a)    od 16. března do 15. června

b)    od 1. března do 15. května

c)    není hájen

 

27.   Úhoř říční je hájen:

a)    není hájen

b)    od 1. září do 15. dubna

c)    od 1. září do 30. listopadu

 

28.   Mník jednovousý je hájen:

a)    od 1. ledna do 15. března

b)    není hájen

c)    od 1. prosince do 15. června

 

29.   Sumec velký je hájen:

a)    od 1. ledna do 15. dubna

b)    od 1. ledna do 15. června

c)    od 16. března do 15. června

 

30.   Štika obecná je hájena:

a)    od 1. ledna do 15. dubna

b)    od 1. ledna do 15. června

c)    od 16. března do 15. června

 

31.   Bolen dravý je hájen:

a)    není hájen

b)    od 1. ledna do 15. června

c)    od 1. ledna do 15. dubna

 

32.   Candát obecný je hájen:

a)    od 1. ledna do 15. dubna

b)    od 1. ledna do 15. června

c)    od 16. března do 15. června

 

33.   Od 16. března do 15. června jsou hájeni :

a)    ostroretka stěhovavá

b)    podoustev říční

c)    lín obecný

 

34.   Od 16. března do 15. června jsou hájeni :

a)    parma východní

b)    jeseter

c)    cejn velký

 

35.   Od 16. března do 15. června jsou hájeni :

a)    kapr obecný

b)    parma obecná

c)    candát východní

 

36.   Celoročně hájeni živočichové jsou:

a)    raci, perlorodka říční, škeble, velevrub, mihule, obojživelníci

b)    raci, kuna skalní, norek americký, mihule, škeble,

c)    užovka obecná, rak americký, ledňáček, vydra obecná, ondatra

 

37.   Celoročně hájenými druhy ryb jsou:

a)    drsek větší, ouklej obecná, slunka obecná, slunečnice pestrá, sekavčík horský, ježdík žlutý, střevle potoční,

b)    drsek větší, ouklejka pruhovaná, plotice lesklá, piskoř pruhovaný, střevle potoční, ostrucha křivočará, kapr obecný (sazan), hrouzek Kesslerův, sekavčík horský

c)    drsek větší, ouklej obecná, slunka obecná, slunečnice pestrá, okounek pstruhový, sekavčík horský, ježdík žlutý, střevle potoční, sumeček americký

 

38.   Nejmenší lovná míra kapra obecného je:

a)    30 cm

b)    35 cm

c)    40 cm

 

39.   Nejmenší lovná míra pstruha obecného, pstruha duhového a sivena amerického je:

a)    23 cm

b)    25 cm

c)    28 cm

 

40.   Nejmenší lovná míra lipana podhorního je:

a)    25 cm

b)    28 cm

c)    30 cm

 

41.   Nejmenší lovná míra candáta obecného je:

a)    40 cm

b)    45 cm

c)    50 cm

 

42.   Nejmenší lovná míra štiky obecné je:

a)    40 cm

b)    45 cm

c)    50 cm

 

43.   Nejmenší lovná míra sumce velkého je:

a)    50 cm

b)    70 cm

c)    90 cm

 

44.   Nejmenší lovná míra ostroretky stěhovavé je:

a)    25 cm

b)    30 cm

c)    35 cm

 

45.   Nejmenší lovná míra podoustve říční je:

a)    25 cm

b)    30 cm

c)    35 cm

 

46.   Nejmenší lovná míra jelce jesena a jelce tlouště je:

a)    25 cm

b)    30 cm

c)    35 cm

 

47.   Nejmenší lovná míra lína obecného je:

a)    20 cm

b)    25 cm

c)    30 cm

 

48.   Nejmenší lovná míra úhoře říčního je:

a)    40 cm

b)    45 cm

c)    50 cm

 

49.   Nejmenší lovná míra mníka jednovousého je:

a)    25 cm

b)    30 cm

c)    35 cm

 

50.   Délka ryby se měří:

a)    od konce hlavy do začátku ocasní ploutve

b)    od konce předního konce hlavy ke konci nejdelších paprsků ocasní ploutve

c)    od oka po konec řitní ploutve

 

51.   Lov přívlačí v mimopstruhovém revíru je povolen:

a)    od 1. října do 31. prosince   

b)    od 16. dubna do 30. srpna 

c)    od 16. června do 31. prosince

 

52.   Lov dravců v mimopstruhovém revíru je povolen:

a)    od 16. dubna do 30. srpna 

b)    od 16.června do 31.prosince     

c)    od 1. ledna do 30. srpna

 

 

 

53.   V pstruhových rybářských revírech je lov přívlačí povolen:

a)    od 1. ledna do 15. července 

b)    od 16. dubna do 31. srpna

c)    od 16. června do 30. listopadu

 

54.   V pstruhových rybářských revírech je lov na umělou mušku povolen:

a)    od 1. ledna do 15. června   

b)    od 16. dubna do 30.  listopadu   

c)    od 16. dubna do 30. července

 

55.   Při ulovení ryby opatřené značkou, kterou je lovící povinen pustit zpět do revíru, protože je hájená nebo nedosahuje minimální lovné délky, je lovící povinen:

a)    rybu bez prodlení s náležitou opatrností pustit zpět

b)    zaznamenat číslo a tvar značky, změřit délku a odhadnout hmotnost ryby a s náležitou opatrností ji pustit zpět do revíru, zjištěné údaje spolu s místem a dobou ulovení nahlásit uživateli rybářského revíru

c)    rybu uložit do vezírku a předat Rybářské stráži

 

56.   V mimopstruhovém rybářském revíru si může oprávněná osoba přisvojit v jednom dnu:

a)    Nejvýše 7kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2ks štiky, candáta, bolena, sumce, kapra

b)    Nejvýše 7kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2ks štiky, candáta, bolena, sumce, kapra a 3ks lososovitých ryb (pstruha a lipana)

c)    Nejvýše 7kg všech druhů ryb

 

57.   V pstruhovém rybářském revíru si může oprávněná osoba přisvojit v jednom dnu:

a)    3ks lososovitých druhů ryb (pstruha a lipana)

b)    4ks lososovitých druhů ryb (pstruha a lipana)

c)    2ks lososovitých druhů ryb (pstruha a lipana)

 

58.   Rybář může lovit ryby na položenou a plavanou:

a)    na 3 pruty

b)    na 2 pruty

c)    na 1 prut

 

59.   Mezi povolené technické prostředky k lovu patří:

a)    vábnička

b)    měřítko

c)    harpuna

 

60.   Za rybářskou loďku nelze považovat:

a)    plovoucí nafukovací rybářskou pomůcku určenou k rybolovu

b)    nafukovací kajak

c)    výletní parník

 


Na titulní stranu


We specialize in mortgage refinancing, home purchase loans and debt consolidation loan. We will give all information you need. We offer the lowest home equity loan rates!