Rybářské povídky


 

 

Školení nových členů
k získání prvního rybářského lístku proběhne 7. 6. 2020 od 8. 30 hod.
v sídle MRS, z. s. PS Břeclav na Včelíně.

Důležité upozornění !!!
S ohledem na nařízení vlády účinné od 10. 3. 2020 od 18.00 se ruší konání ČS v termínu 22. 3. 2020. Náhradní termín bude stanoven výborem MRS, z. s. pobočný spolek Břeclav po zrušení tohoto nařízení.

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Břeclav, zveřejňuje dnem 30.12.2019 na webových stránkách pobočného spolku Břeclav (www.rybaribreclav.cz), návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku Břeclav sestavený výborem pobočného spolku Břeclav na den 22.3.2020 do KD Delta, ul. 17. listopadu 2964/1, Břeclav, v 9 hodin.

P R O G R A M
členské schůze MRS, z. s. PS Břeclav
KD Břeclav, 22. 3. 2020


1. Úvod (uctění památky zesnulých, kontrola usnesení 2019)
2. Ocenění členů MRS, z. s. PS Břeclav
3. Zpráva o činnosti výboru MRS, z. s. PS Břeclav
4. Zpráva KRK při MRS, z. s. PS Břeclav
5. Zpráva o hospodaření MRS, z. s. PS Břeclav
6. Zpráva hospodáře MRS, z. s. PS Břeclav
7. Diskuse
8. Návrh usnesení – připomínky, změny
9. Schválení usnesení
10. Závěr


Termíny rybářských závodů
9. května ... Denní - Jaro - ZRUŠENO
10. května ... Denní mládež - ZRUŠENO
6. června … Light Carp Cup
5. září ... Denní - Podzim
6. září ... Denní mládež

Kulturní akce
25. července ... XV. Klobáskobraní

Změny přijaté nejvyšším orgánem MRS

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.


GDPR
Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu pobočnému spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý člen vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji povolenky a členské známky na rok 2019. Formulář souhlasu je k dispozici v kanceláři spolku. Pro informaci je vyvěšen i ve vývěsce spolku.


Důležité upozornění:
Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Zdroj: www.mrs.cz


Povodí Moravy vysadí do Moravy a Dyje ročně pět tisíc jeseterů

Informace Povodí Moravy, s. p. (4. 10. 2016)

Abychom získali co nejvíce informací, prosíme o spolupráci rybářky a rybáře! Pokud byste v Dunaji nebo Moravě a Dyji chytili jesetera malého:

1. Rybu změřte a vyfotografujte.
2. Zkontrolujte, jestli se u hřbetní ploutve nachází značka (značky jsou šedé, s natištěným pořadovým číslem ve formátu AT0001), a číslo si zapište.
3. Zaznamenejte místo a datum úlovku a případné zvláštnosti.
4. Sdělte tyto údaje koordinátorovi projektu (Ivo Krechler) telefonicky na +420 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz

Zdroj: Povodí Moravy, s. p.XLIV. Rybářský ples patřil mezi nejvydařenější Na počátku března se dětem z RK daří lovit první kapry
Děti z RK opět navštívily populární Carp show Moravia. Bobři nepřestávají být aktivní ani v zimních měsících.
Výdej rybářských lístků je v plném proudu Zamrzlá hladina - pro ryby doba odpočinku