Rybářské povídky


 

 

2021
Termíny rybářských závodů
8. května ... Denní - Jaro
9. května ... Denní mládež
4. září ... Denní - Podzim
5. září ... Denní mládež

Kulturní akce
13. února ... Rybářský ples
31. července ... XVII. Klobáskobraní

Členská schůze
21. března v 9.00
(program ČS viz. www.rybari breclav.cz)

Rybářská burza
14. března v 9.00 (na Včelíně)

Termíny výdeje povolenek
16.00 – 18.00 – 20. ledna, 17. února a 3. března
8.00 – 11.00 – 2., 9. a 30. ledna, 6. února
7. března a 25. dubna (9.00 – 11.00) – školení nových členů

Vzhledem k aktuálním proti epidemiologickým doporučením je nutné dodržet všechna platná hygienická opatření. Při výdeji tudíž může dojít k časovému zdržení!

Změny přijaté nejvyšším orgánem MRS

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.


GDPR
Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu pobočnému spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý člen vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji povolenky a členské známky na rok 2019. Formulář souhlasu je k dispozici v kanceláři spolku. Pro informaci je vyvěšen i ve vývěsce spolku.


Důležité upozornění:
Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Zdroj: www.mrs.cz


Povodí Moravy vysadí do Moravy a Dyje ročně pět tisíc jeseterů

Informace Povodí Moravy, s. p. (4. 10. 2016)

Abychom získali co nejvíce informací, prosíme o spolupráci rybářky a rybáře! Pokud byste v Dunaji nebo Moravě a Dyji chytili jesetera malého:

1. Rybu změřte a vyfotografujte.
2. Zkontrolujte, jestli se u hřbetní ploutve nachází značka (značky jsou šedé, s natištěným pořadovým číslem ve formátu AT0001), a číslo si zapište.
3. Zaznamenejte místo a datum úlovku a případné zvláštnosti.
4. Sdělte tyto údaje koordinátorovi projektu (Ivo Krechler) telefonicky na +420 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz

Zdroj: Povodí Moravy, s. p.V měsíci říjnu byla dokončena rekonstrukce stavítek Podzim přeje lovu dravých ryb
Včelín - Podzim 2020. Zleva M. Michalovič, p. Řezáč a Z. Gajda Mládež - Podzim 2020. Zleva: J. Králík, M. Hebron a R. Pospíšil
Vítězem 16. Břeclavského klobáskobraní se stal Rudolf Vidlář ml. Porota letos hodnotila 33 vzorků klobás
Vysoké průtoky v řece Dyji v polovině roku 16. 6. 2020 Zahájení lovu dravých ryb
Light Carp Cup 2020 zleva: M. Nekuda, Z. Baránek a B. Trčka 16. dubna začal lov na pstruhových revírech
XLIV. Rybářský ples patřil mezi nejvydařenější Na počátku března se dětem z RK daří lovit první kapry
Děti z RK opět navštívily populární Carp show Moravia. Bobři nepřestávají být aktivní ani v zimních měsících.
Výdej rybářských lístků je v plném proudu Zamrzlá hladina - pro ryby doba odpočinku